PRAVIDLA SE ZMĚNILA

PSZ-logo final small-cz
Obchodní podmínky

Poslední aktualizace: 5.6.2024

Tyto Obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) upravují práva a povinnosti mezi FROU FROU, s.r.o., se sídlem Kounicova 290/51, 602 00  Brno, IČO: 06021824, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99577 (dále jen “Společnost”) a účastníky vzdělávacích kurzů a akcí (dále jen “Účastníci”).

Část 1: Konference a individuální konzultace


 1. Přihlášení a registrace

1.1 Účastník se může přihlásit na akce, konferenci a individuální konzultace pořádané Společností prostřednictvím webových stránek https://www.pravidlasezmenila.cz/ nebo jinými způsoby specifikovanými Společností.

1.2 Přihlášením na konferenci či konzultaci Účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a souhlasí s nimi.

 1. Cena a platba

2.1 Cena akcí, konference a konzultací je uvedena na webových stránkách Společnosti a je platná v době přihlášení Účastníka.

2.2 Platbu za konferenci či konzultaci lze provést bankovním převodem, nebo jinými způsoby uvedenými na webových stránkách Společnosti (např. platební bránou poskytovatele on-line vstupenek).

2.3 Účastník je povinen uhradit cenu za konferenci či konzultaci nejpozději do 14 dnů od přihlášení, pokud není uvedeno jinak.

 1. Storno podmínky

3.1 Účastník může zrušit svou účast na konferenci či konzultaci písemně e-mailem zaslaným na adresu hello@pravidlasezmenila.cz nebo jiným způsobem uvedeným na webových stránkách Společnosti.

3.2 Při zrušení účasti do 14 dnů před začátkem konference či konzultace má Účastník nárok na vrácení 50 % uhrazené částky. Při zrušení účasti do 7 dnů před začátkem konference či konzultace má Účastník nárok na vrácení 20 % uhrazené částky. Při pozdějším zrušení účasti není nárok na vrácení uhrazené částky.

 1. Změny v programech a rušení akcí

4.1 Společnost si vyhrazuje právo na změnu termínů, programu a místa konání konferencí a konzultací. O těchto změnách bude Účastníky včas informovat.

4.2 V případě zrušení konference či konzultace ze strany Společnosti má Účastník nárok na vrácení celé uhrazené částky nebo možnost účasti na náhradním termínu.

 1. Ochrana osobních údajů

5.1 Společnost zpracovává osobní údaje Účastníků v souladu s platnými právními předpisy a Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na [URL Zásad ochrany osobních údajů].

5.2 Účastník souhlasí s tím, že Společnost může pořizovat fotografie a videa z konferencí a konzultací za účelem jejich propagace. Pokud si Účastník nepřeje být na fotografiích či videích zachycen, je povinen informovat Společnost předem.

 1. Odpovědnost

6.1 Společnost nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nepředvídatelných událostí nebo z důvodu vyšší moci.

6.2 Účastník je povinen dodržovat pokyny lektorů a organizátorů konferencí a konzultací a chovat se tak, aby neohrožoval zdraví, majetek ani práva ostatních účastníků.

Část 2: Kurzy Digitálních dovedností s dotací MPSV


 1. Přihlášení a registrace

1.1 Účastník se musí přihlásit na kurzy Digitálních dovedností prostřednictvím webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) https://www.mpsv.cz/web/cz/jsem-v-kurzu.

1.2 Přihlášením na kurz Účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a souhlasí s nimi.

 1. Cena a platba

2.1 Část ceny kurzů je hrazena z dotace MPSV. Zbývající část ceny je uvedena na webových stránkách Společnosti a je platná v době přihlášení Účastníka.

2.2 Platbu za kurz lze provést bankovním převodem.

2.3 Účastník je povinen uhradit zbývající část ceny kurzu nejpozději do 14 dnů od přihlášení, pokud není uvedeno jinak.

 1. Storno podmínky

3.1 Účastník může zrušit svou účast na kurzu zrušením své přihlášky na portále MPSV https://www.mpsv.cz/web/cz/jsem-v-kurzu.

3.2 Při zrušení účasti není nárok na vrácení uhrazené částky. Uhrazená částka je považována za administrativní poplatek spojený s přihlášením účastníka do kurzu.

 1. Změny v programech a rušení kurzů

4.1 Společnost si vyhrazuje právo na změnu termínů, programu a místa konání kurzů. O těchto změnách bude Účastníky včas informovat.

4.2 V případě zrušení kurzu ze strany Společnosti má Účastník nárok na vrácení celé uhrazené částky nebo možnost účasti na náhradním termínu.

 1. Ochrana osobních údajů

5.1 Společnost zpracovává osobní údaje Účastníků v souladu s platnými právními předpisy a Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na [URL Zásad ochrany osobních údajů].

5.2 Účastník souhlasí s tím, že Společnost může pořizovat fotografie a videa z kurzů za účelem jejich propagace. Pokud si Účastník nepřeje být na fotografiích či videích zachycen, je povinen informovat Společnost předem.

 1. Odpovědnost

6.1 Společnost nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nepředvídatelných událostí nebo z důvodu vyšší moci.

6.2 Účastník je povinen dodržovat pokyny lektorů a organizátorů kurzů a chovat se tak, aby neohrožoval zdraví, majetek ani práva ostatních účastníků.

Závěrečná ustanovení


7.1 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách Společnosti.

7.2 Společnost si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli změnit. O změnách Podmínek bude Společnost Účastníky informovat prostřednictvím svých webových stránek.

7.3 Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení těchto Podmínek platná a vymahatelná.

Kontakt

Pokud máte jakékoli otázky nebo potřebujete další informace, kontaktujte nás na hello@pravidlasezmenila.cz nebo na adrese FROU FROU,s.r.o., Kounicova 290/51, 602 00 Brno.

Scroll to Top