PRAVIDLA SE ZMĚNILA

PSZ-logo final small-cz
Oficiální podmínky AI filmového festivalu Pravidla se změnila 2024

1. Organizátor
FROU FROU, s.r.o., Kounicova 290/51, 602 00 Brno („organizátor“).
2. Způsobilost
Filmový festival AI filmů organizovaný v rámci konference Pravidla se změnila (dále jen „filmový festival“) je otevřen pro všechny osoby, přihláška není omezena věkem ani místem pobytu osob (dále jen “autor”). Následující osoby nejsou způsobilé zúčastnit se nebo vyhrát cenu: zaměstnanci, zástupci, pracovníci organizátora, marketingové agentury nebo jakékoli jiné strany zapojené do organizace filmového festivalu.
Filmový festival je otevřen autorům – jednotlivcům i týmům (dále jen „autorům a týmům“). Pokud se přihlašuje na filmový festival tým, musí být jmenována jedna osoba jako zástupce, která bude tým zastupovat, jednat a vystupovat na filmovém festivalu jménem týmu (“vedoucí týmu“). Vedoucí týmu, který přihlašuje příspěvek na filmový festival jménem týmu, prohlašuje a zaručuje, že je řádně oprávněným zástupcem takového týmu a že získal všechna práva nezbytná k jednání jménem týmu. Pokud je příspěvek týmu oceněn cenou, bude tato cena udělena vedoucímu týmu. Je na vedoucímu týmu, aby rozhodl, jak rozdělí cenu mezi členy týmu.
Účastí na tomto filmovém festivalu souhlasí autoři (případně týmy) s tím, že budou vázáni těmito oficiálními pravidly („oficiální pravidla“) a rozhodnutími organizátora, která jsou konečná ve všech záležitostech týkajících se filmového festivalu.
3. Termín přihlášení na filmový festival
Přihlašovacího období na filmový festival začíná 12. června 2024 v 9:00 EST a končí 30. srpna 2024 ve 23:59:59 EST.
4. Postup přihlášení
Přihlášení filmu na festivalu je zdarma, není nutné uhradit vstupní poplatek.
Autoři mohou na filmový festival přihlásit více než jeden (1) příspěvek.
1. Autor nebo tým vytvoří film s využitím technik umělé inteligence o délce maximálně 5 minut.
2. Autor nebo tým zašle odkaz na film zaslaný přes některou ze služeb poskytujících posílání velkých souborů (ulozto.cz, posilej.cz, wetransfer.com, myairbridge.com) na e-mailovou adresu: filmfest@pravidlasezmenila.cz.
3. Autor nebo tým zašle a odešle vyplněný registrační formulář na adrese https://www.pravidlasezmenila.cz/psz_festival/ („Registrační formulář“). V registračním formuláři budete požádáni, abyste uvedli informace o filmu a autorovi: doba vzniku, popis použitých technik AI, synopsi/popis filmu, stručné informace o autorovi, přihlášovaná kategorie: hudební klip, reklama, filmový trailer, ostatní; kontaktní údaje včetně e-mailu.
Autor nebo tým musí zaslat e-mailem odkaz na film a současně odeslat vyplněný registrační formulář. Pokud nebude mít odeslaný registrační formulář vyplněny všechny požadované položky, film nebude přihlášen. Odeslaný film a registrační formulář nelze po odeslání
upravit. V případě pochybností splnění vstupních požadavků určí organizátor podle vlastního uvážení.
5. Prohlášení autora nebo týmu
Odesláním filmu (tj. odkazu na něj) na výše uvedenou e-mailovou adresu a odesláním vyplněním registračního formuláře prohlašuje a zaručuje autor nebo tým, že:
1. Autor nebo tým má veškerá práva nezbytná k přihlášení filmu na festival, včetně práv na jeho název nebo obsah, ochrannou známku, text a/nebo hudbu obsaženou ve filmu, a autor nebo tým mají právo udělit organizátorovi práva používat film dle těchto pravidel;
2. Použití filmu je v souladu s těmito oficiálními pravidly a že autor nebude vyžadovat, aby organizátor nebo jakákoli třetí strana platila jakékoli úhrady nebo licenční poplatky autorovi nebo týmu nebo jakékoli třetí straně.
3. Současně autor nebo tým prohlašuje, že film je originální a byl vytvořen autorem nebo týmem.
4. Autor nebo tým dále prohlašuje a zaručuje že:

 • film neobsahuje obsah, který porušuje práva jiných, neporušuje soukromí, autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství, patenty nebo jiná práva duševního vlastnictví,
 • film neznevažuje organizátora ani žádnou jinou osobu či stranu spojenou s propagací a správou filmového festivalu,
 • film neobsahuje materiál, který je neslušný, pornografický, obscénní, nenávistný, hanlivý, pomlouvačný nebo urážlivý nebo který propaguje alkohol, nelegální drogy, tabák, střelné zbraně/zbraně nebo násilí, nezákonné jednání nebo týrání zvířat,
 • film nepropaguje diskriminaci nebo pohrdání jinými lidmi na základě rasy, etnického původu, národnostního původu, kasty, sexuální orientace, pohlaví, genderové identity, náboženské příslušnosti, věku, zdravotního postižení nebo vážné nemoci,
 • film neobsahuje žádné viry, trojské koně, červy, časované bomby nebo jiné počítačové programovací viry a rutiny, které jsou určeny k narušení nebo poškození webové stránky nebo jakéhokoliv počítače či softwaru,
 • film je vhodný pro širokou veřejnost,
 • film neobsahuje materiál, který je nezákonný v jakékoli jurisdikci, kde byl vytvořen váš film.

Filmy, které podle uvážení organizátora poruší vstupní požadavky, včetně výše uvedených prohlášení, nebo nebudou splňovat termín přihlášky, nebo nebudou obsahovat vyplněný registrační formulář budou z účasti na filmovém festivalu diskvalifikovány. Zveřejněním filmu a účastí na filmovém festivalu souhlasí autor nebo tým s tím, že odškodní a ochrání strany filmového festivalu před jakýmikoli nároky, požadavky, důvody žalob a rozsudků (včetně poplatků za právní zastoupení, soudních výloh) vyplývající nebo související s jakýmkoli porušením kteréhokoli z výše uvedených prohlášení a záruk ze strany autora nebo týmu.
5. Právo na používání a zobrazování
Přihlášením na filmový festival tímto autor a tým uděluje organizátorovi a jeho zástupcům neodvolatelné, trvalé, celosvětové, bezplatné, nevýhradní právo a licenci na používání a veřejné zobrazování filmu, jména autorů a týmu, názvu filmu a informaci o přihlášení a případném umístění na filmovém festivalu jakýmkoli způsobem, kdykoli, především pro účely filmového festivalu a vysílání/zobrazování pro širokou veřejnost, návštěvníky filmového festivalu a konference Pravidla se změnila, odbornou porotu a další osoby, především také
pro uložení a vysílání/zobrazování na youtube kanálu organizátora filmového festivalu (https://www.youtube.com/@Pravidlasezmenila), dále v jakýchkoliv médiích a na sociálních sítích organizátora, pro použití v reklamě a marketingu filmového festivalu, konference Pravidla se změnila a organizátora, bez jakéhokoli dalšího schválení nebo protiplnění. Přihlášením na filmový festival autoři a týmy prohlašují a zaručují, že mají právo udělit výše uvedenou licenci.
6. Výběr a oznámení vítěze
Vítězem v kategorii hudební klip, reklama, filmový trailer, ostatní se stane film, který bude mít nejvyšší počet bodů od odborné poroty ve své kategorii. Cenu diváků získá film, který bude mít nejvyšší počet hlasů diváků na youtube kanálu organizátora (tzv. liků). V případě rovnosti hlasů rozhodne o ceně diváků organizátor. Hlavní cenu (v rámci všech kategorií) získá film, který bude mít nejvyšší počet bodů od odborné poroty. V případě rovnosti hlasů rozhodne o hlavní ceně organizátor.
Hodnotící kritéria odborné poroty:
· kvalita celkové kompozice filmu,
· soudržnost filmového vyprávění a uměleckého sdělení,
· originalita filmu,
· začleněné techniky AI (kreativita použití, dovednosti, začlenění takových technik do filmu).
Každý přihlášený film obdrží od každého porotce hodnocení 1-10 za každou z výše uvedených kategorií, maximálně 40 bodů na porotce. O vítězích rozhodne nejvyšší průměrné skóre ze všech porotců. Hodnocení a rozhodnutí porotců jsou konečné a závazné pro všechny autory. Výsledky porotců nebudou sdíleny s autory ani širokou veřejností a jsou plně v odpovědnosti organizátora. V případě jakékoli rovnosti budou vítězové určeni na základě individuálního skóre poroty. Rozhodnutí porotců jsou ve všech ohledech konečná. Organizátor bude informovat autora nebo tým na kontaktní e-mail uvedený v registračním formuláři.
7. Oceněné kategorie a ceny
Oceněné kategorie:

 • vítěz kategorie hudební klip
 • vítěz kategorie reklama
 • vítěz kategorie filmový trailer
 • vítěz kategorie ostatní
 • hlavní cena
 • cena diváků
Odměny pro vítěze jednotlivých kategorií budou upřesněny před oficiálním vyhlášením.
8. Vysílání na filmovém festivalu
Filmy budou vysílány/zobrazovány pro širokou veřejnost během Festivalu AI filmů 16. října 2024, který se bude konat v rámci konference Pravidla se změnila. Vítězné filmy budou slavnostně vyhlášeny na konferenci Pravidla se změnila 17. října 2024. Festival je finančně podpořen Magistrátem města Brna, Kreativní Brno. Vítězové kategorií budou mít možnost osobně převzít cenu a zúčastnit se slavnostního vyhlášení. Organizátoři budou kontaktovat vítěze 7 pracovních dnů před slavnostním vyhlášením a oznámí mu vítězství v kategorii a cenu na kontaktní-email. Pokud se vítěz osobně zúčastní slavnostního vyhlášení, bude mu cena předána na tomto slavnostním vyhlášení. Pokud se osobně nezúčastní, bude
mu informace o možnosti předání ceny zaslána na kontaktní-email. Právo na výhru nelze převést ani postoupit. Není povolena žádná výměna cen v hotovosti nebo jinou výměnou.
9. Publicita
Přihlášením na filmový festival tímto autor a tým uděluje organizátorovi a jeho zástupcům neodvolatelné, trvalé, celosvětové, bezplatné, nevýhradní právo a licenci na používání a veřejné zobrazování filmu, jména autorů a týmu, názvu filmu a informace o přihlášení/umístění na filmovém festivalu jakýmkoli způsobem, kdykoli, v jakýchkoliv médiích, pro použití v reklamě a marketingu, bez jakéhokoli dalšího schválení nebo protiplnění. Přihlášením na filmový festival autoři a týmy prohlašují a zaručují, že mají právo udělit výše uvedenou licenci.
10. Omezení odpovědnosti
Autor a tým souhlasí, že organizátor filmového festivalu nebude zodpovědný za přímé či nepřímé, náhodné, následné nebo zvláštní škody vzniklé z udělené ceny. Organizátor může autorovi nebo týmu zakázat účast na filmovém festivalu nebo vyhrát cenu, pokud podle vlastního uvážení rozhodne, že se uvedený autor pokouší ovlivnit nebo podkopat legitimní provoz filmového festivalu podvodem nebo použitím nekalé herní praktiky (včetně používání automatizovaných programů pro rychlý vstup) nebo úmysly obtěžovat, zneužívat, vyhrožovat nebo obtěžovat jiné účastníky nebo účastníky filmového festivalu.
11. Výhrada práva organizátora
Pokud filmový festival z jakéhokoli důvodu mimo kontrolu organizátora prakticky nemůže fungovat tak, jak bylo plánováno, mimo jiné v důsledku události vyšší moci nebo infekce počítačovým virem, chybami, manipulací, neoprávněným zásahem, podvodem, technickými poruchami, vládní nařízení, přírodní katastrofy, účinky COVID-19 nebo jakékoli pandemie nebo jakékoli jiné příčiny, které narušují nebo ovlivňují správu, bezpečnost, poctivost, integritu nebo řádný průběh filmového festivalu, si organizátor vyhrazuje právo dle vlastního uvážení, upravit, pozastavit nebo zrušit filmový festival. V případě zrušení si sponzor vyhrazuje právo vybrat vítěze ze všech přihlášených, způsobilých filmů předložených do doby zrušení.
12. Rozhodné právo
Veškeré otázky a otázky týkající se konstrukce, platnosti, výkladu a vymahatelnosti těchto oficiálních pravidel, práv a povinností účastníků a vítězů a práv a povinností sponzora v souvislosti s filmovým festivalem se řídí a vykládají v souladu se zákony České republiky, aniž by byla uplatněna jakákoli volba práva nebo kolizní normy, a jakékoli spory budou podléhat výlučné jurisdikci soudů v České republice. Nebude-li pro organizátora možné prosadit jakoukoli podmínku těchto oficiálních pravidel neznamená to zřeknutí se tohoto nebo jakéhokoli jiného ustanovení. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto oficiálních pravidel považováno za neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení zrušeno nebo nahrazeno.
13. Soukromí
Organizátor bude shromažďovat osobní údaje autorů nebo týmů nutné pro administraci a fungování filmového festivalu a pro zasílání newsletteru organizátora, především jejich jméno, kontaktní e-mail, informace o přihlášeném filmu, přihlášená kategorie filmu.
STRUČNÁ PRAVIDLA:
Organizátor: FROU FROU, s.r.o., Kounicova 290/51, 602 00 Brno.
Přihlašovacího období na filmový festival začíná 12. června 2024 v 9:00 EST a končí 30. srpna 2024 ve 23:59:59 EST.
Přihlášení filmu na festivalu je zdarma, není nutné uhradit vstupní poplatek.
Autoři mohou na filmový festival přihlásit více než jeden (1) příspěvek.
Autor nebo tým vytvoří film s využitím technik umělé inteligence o délce maximálně 5 minut.
Autor nebo tým zašle odkaz na film zaslaný přes některou ze služeb poskytujících posílání velkých souborů (ulozto.cz, posilej.cz, wetransfer.com, myairbridge.com) na e-mailovou adresu: filmfest@pravidlasezmenila.com. Autor nebo tým zašle a odešle vyplněný registrační formulář na adrese https://www.pravidlasezmenila.cz/psz_festival/ („Registrační formulář“). V registračním formuláři budete požádáni, abyste uvedli informace o filmu a autorovi: doba vzniku, popis použitých technik AI, synopsi/popis filmu, stručné informace o autorovi, přihlašovaná kategorie: hudební klip, reklama, filmový trailer, ostatní; kontaktní údaje včetně e-mailu. Autor nebo tým musí zaslat e-mailem odkaz na film a současně odeslat vyplněný registrační formulář.

Soutěžní kategorie:

 • hudební klip
 • reklama
 • filmový trailer
 • ostatní
 • hlavní cena
 • cena diváků
Hodnotící kritéria odborné poroty:
 • kvalita celkové kompozice filmu,
 • soudržnost filmového vyprávění a uměleckého sdělení,
 • originalita filmu,
 • začleněné techniky AI (kreativita použití, dovednosti, začlenění takových technik do filmu).

Vítězem v kategorii hudební klip, reklama, filmový trailer, ostatní se stane film, který bude mít nejvyšší počet bodů od odborné poroty. Cenu diváků získá film, který bude mít nejvyšší počet hlasů diváků na youtube kanálu organizátora (tzv. liků). V případě rovnosti hlasů rozhodne o ceně diváků organizátor. Hlavní cenu (v rámci všech kategorií) získá film, který bude mít nejvyšší počet bodů od odborné poroty. V případě rovnosti hlasů rozhodne o hlavní ceně organizátor.
Filmy budou vysílány/zobrazovány pro širokou veřejnost během Festivalu AI filmů 16. října 2024, který se bude konat v rámci konference Pravidla se změnila. Vítězné filmy budou slavnostně vyhlášeny na konferenci Pravidla se změnila 17. října 2024.

Scroll to Top